Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΧΧο ΑΙΩΝΑ


Ο παγκόσμιος πληθυσμός στις αρχές της χιλιετίας µας ξεπέρασε τα 6,1 δισεκατοµµύρια. Ο πληθυσμός
της γης µας διπλασιάστηκε τα τελευταία 40 χρόνια (ήταν γύρω στα 3 δις το 1940), τετραπλασιάστηκε
σχεδόν από το 1900 (1,63 δις), πενταπλασιάσθηκε από το 1850 (1,24 δις) και εννεαπλασιάσθηκε από
το 1700 (0,68 δις). Αν και χρειάσθηκε µμόνον ένας αιώνας (XX oς) για να τετραπλασιαστεί ο αριθμός
των κατοίκων της γης, απαιτήθηκαν πάνω από 450 χρόνια (1250-1700) για να αυξηθεί κατά 60%
(περνώντας από 420 εκατοµ. το 1250 στα 680 το 1700), και εκ νέου 750 χρόνια (500-1250) για να
διπλασιασθεί (417 εκατοµ. το 1250, 207 εκατοµ. το 500 µ.Χ). Η εξέλιξη επομένως του παγκοσμίου
πληθυσμού δεν ήταν ποτέ γραµµική, αλλά «ανώμαλη». Ταυτόχρονα, µέχρι τις αρχές του 160υ αιώνα,
περίοδοι ταχείας αύξησης ακολουθούνταν από περιόδους κρίσης και συρρίκνωσης και το αντίστροφο

  © Blogger template 'Portrait' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP